INTERNETOWA PIELGRZYMKA OBRAZU JEZUSA

Od 2 IV 2021 r

W rocznicę śmierci św. papieża Jana Pawła II
drogą internetową rozpoczął pielgrzymkę obraz którego współautorem jest sam Jezus Chrystus!

W obliczu niego dokonało się wiele nawróceń, cudów przemiany serca oraz uzdrowień z chorób duszy i ciała.
Intencją  pielgrzymowania obrazów jest wypełnienie słów Pana Jezusa:
„Przez obraz ten udzielać będę wiele łask, a przez to niech ma przystęp wszelka dusza do niego” (Dz. 570).
Jeśli przyjmiesz obraz wyślij do nas informację – Twoja miejscowość znajdzie się na specjalnej mapie świata na naszej stronie

Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie. 
Obiecuję także, już tu na ziemi, zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi,
a szczególnie w godzinę śmierci.
Ja sam bronić ją będę jako swej chwały
. ( Dz. 48)

Podaję ludziom naczynie, z którym mają przychodzić po łaski do źródła miłosierdzia. 
Tym naczyniem jest ten obraz z podpisem: Jezu, ufam Tobie
.
( Dz. 327)

Przez obraz ten udzielać będę wiele łask dla dusz, a przeto niech ma przystęp wszelka dusza do niego.
( Dz. 570 )

I promise that the soul that will venerate this image (of Divine Mercy) will not perish. I also promise victory over (its) enemies already here on earth, especially at the hour of death. I Myself will defend it as My own glory.”
(Diary, 48)

I am offering people a vessel with which they are to keep coming for graces to the fountain of mercy. That vessel is this image with the signature: „Jesus, I trust in You.” [Diary 327]

„By means of this image, I shall be granting many graces to souls; so let every soul have access to it.” (Diary, 570)

Prometo que a alma que venerar esta imagem não perecerá. Prometo também, já aqui na Terra, a vitória sobre os inimigos, especialmente na hora da morte. Eu mesmo a defenderei como Minha própria glória. (Diario, 48)

“Porgo agli uomini il recipiente, col quale debbono venire ad attingere le grazie alla sorgente della Misericordia. Il recipiente è quest’immagine con la scritta: Gesù confido in Te”   (Diario, 327)

„Przez ten obraz udzielę wielu łask, dlatego każda dusza musi mieć do niej dostęp ”   ( Diario. 570)

 

Prometo que el alma que venera esta imagen no perecerá.  También prometo, ya aquí en la tierra, la victoria sobre los enemigos y, sobre todo, a la hora de la muerte.  Yo Mismo la defenderé como Mi gloria (Diario 48).

“Ofrezco a los hombres un recipiente con el que han de venir a la Fuente de la Misericordia para recoger gracias. Ese recipiente es esta imagen con la firma: Jesús, en Ti confío” (Diario, 327)

Por medio de esta imagen colmaré a las almas con muchas gracias, por eso, que cada alma tenga acceso a ella. (Diario, 570)

 

Je promets que l’âme qui honorera cette image ne sera pas perdue. Je lui promets aussi la victoire sur ses ennemis dès ici-bas, et spécialement à l’heure de la mort. Moi-même, je la défendrai, comme ma propre gloire. (PJ 48).

« Je donne aux hommes un vase, avec lequel ils doivent venir puiser la grâce à la source de la Miséricorde. Ce vase, c’est ce tableau, avec l’inscription: Jésus, j’ai confiance en Toi »  (PJ 327).

« Par ce tableau j’accorderai beaucoup de grâces; que chaque âme ait donc accès à lui » (PJ 570).

 

 

„Ich verspreche, dass jene Seele, die dieses Bild verehrt, nicht verloren geht. Ich verspreche auch, hier schon auf Erden den Sieg über Feinde, besonders in der Stunde des Todes. Ich selbst werde sie verteidigen, wie meine Ehre“ (Tagebuch Nr. 48).

„Ich überreiche den Menschen ein Gefäß, mit dem sie zur Quelle der Barmherzigkeit und Gnaden kommen sollen. Das Gefäß ist dieses Bild mit der Unterschrift: Jesus, ich vertraue auf Dich.“ (Tagebuch Nr. 327)

„Durch dieses Bild werde ich viele Gnaden erteilen und dadurch hat jede Seele den Zugang zu Mir” (Tagebuch, 570).

Я обещаю, что та душа, которая будет почитать этот образ не погибнет. Обещаю ей также уже здесь, на земле, победу над врагами, а особенно, в смертный час. Я Сам буду охранять ее, как Свою славу.
(Дневник св. Сестры Фаустины  48 )

Я даю людям сосуд, с которым они должны приходить за милостями к источнику милосердия. Этим сосудом является этот образ с надписью: Иисус, уповаю на Тебя.
(Дневник св. Сестры Фаустины  327 )

Через этот образ Я буду оказывать душам множество милостей, а потому пусть любая душа имеет к нему доступ. (Дневник св. Сестры Фаустины  570)

«أعدُ أن النفس التى تكرّم هذه الصورة لن تهلك. كما أعدُ ايضاً بالنصر على كل أعدائها هنا في الارض، لا سيما ساعة الموت، إنا بذاتي سأحميها كما أحمي مجدي».

في يوميات القديسة ماريا فوستينا كوالسكا، رقم 48

أنا أعرض على الناس إناءً يأتون به من أجل النعم إلى ينبوع الرحمة. هذا الإناء هو هذه الصورة مع التوقيع: „يا يسوع ، أنا أثق بك.”

 في يوميات القديسة ماريا فوستينا كوالسكا، رقم327

 

 

 

 

 

 

凡藉著這畫像恭敬我的靈魂,永不會喪亡。我更許下這靈魂必得勝他在世上的仇敵,尤其在臨終的時刻。我要親自保護這靈魂如同我自己的光榮。
」(日記,48)

「我賜給世人一個器皿,他們可藉此常常來到慈悲的泉源獲取恩寵。這器皿就是這幅寫著『耶穌,我信賴你!』的畫像。」(日記,327)

「藉著這幅畫像,我會賜給靈魂很多恩寵,所以讓所有靈魂都接近這幅畫像吧。(日記,570 )

 

0