KIEDY USŁYSZYSZ SYGNAŁ KARETKI

stań na chwilę i pomódl się za chorego!

Być może ktoś pomodli się za Ciebie, gdy Ty będziesz kiedyś w karetce…
Jezu, Ufam Tobie!
Zapraszamy wszystkich do włączenia się w tą inicjatywę modlitewną!
O to jeden z przesłanych postów:
,,Byłam niejednokrotnie w karetce, ale nigdy NIE pomyślałam, że ktoś się modli za mnie…

Mam dług wdzięczności, będę pamiętać. Dziękuję”

Jeśli chcesz zgłosić chęć modlitwy, napisz z jakiego miasta się modlisz.
Zgłoszenia są aktualizowane na naszej mapie

 

Kiedy usłyszysz sygnał karetki,
stań na chwilę i pomódl się za chorego!
Słowa Pana Jezusa do świętej Faustyny:
Kiedy odmówisz tę modlitwę za jakiego grzesznika z sercem skruszonym i wiarą,
dam mu łaskę nawrócenia.
Modlitwa ta jest następująca:
O Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z Serca Jezusowego, jako zdrój Miłosierdzia dla nas – ufam Tobie!
(Dzienniczek św. Faustyny 186-187)

 

When you hear an ambulance signal,
stand for a moment and pray for the sick!
Jesus’ words,
When you say this prayer, with a contrite heart and with faith on behalf of some sinner, I will give him the grace of conversion.
This is the prayer:
O Blood and Water, which gushed forth from the Heart of Jesus as a fount of Mercy for us, I trust in You.
( Diary of Saint Faustina 186-187 )  

Quando senti il ​​segnale dell’ambulanza,
fermati per un attimo e prega per i malato!
Le parole di Gesù Cristo,
Quando reciterai questa preghiera con cuore pentito e con fede
per qualche peccatore, gli concederò la grazia della conversione.
La breve preghiera è la seguente:
O Sangue e Acqua, che scaturisti dal Cuore di Gesù
come sorgente di Misericordia per noi, confido in Te”
( Diario di Santa Faustina 186-187 )

Lorsque vous entendez un signal d’ambulance,
arrêtez-vous un instant et priez pour la victime.
Jésus dit:
Quand tu réciteras cette prière pour un pécheur d’un coeur contrit et avec foi, je lui donnerai la grâce de la conversion.
Voici cette petite prière:
Ô sang et eau qui avez jailli du Coeur de Jésus comme source de miséricorde pour nous,
j’ai confiance en Vous.
( Petit Journal de Sœur Faustine 186-187)

Когда услышишь сигнал скорой ромощи,
остановись на мгновение и помолись о больном!
Слова Иисуса,
Когда ты прочитаешь молитву за какого-либо грешника со смиренным сердцем и верой, Я дам ему милость обращения.
Молитва будет такой:
О Кровь и Вода, излившаяся из Сердца Иисуса, как источник Милосердия для нас, уповаю на Тебя.
( Дневник святой Фаустины 186 -187)

Wenn Du den Krankenwagen hörst,
haltet einen Augenblick an und betet für den Kranken!
Worte Jesus ,
Wenn du für einen Sünder folgendes Gebet mit zerknirschtem Herzen und im Glauben verrichtest,
schenke Ich ihm die Gnade der Umkehr.
Das Gebet ist:
O Blut und Wasser, aus dem Herzen JESU als Quelle der Barmherzigkeit für uns entströmt –
ich vertraue auf Dich.
(Tagebuch, der hl. Schwester Faustyna 186-187)

0