ZAPROSZENIA I PLAKATY

Powrót do menu

19 kwietnia 2020r.
Zabierz obraz do kościoła w Niedzielę Miłosierdzia Bożego

Drodzy Kapłani!
Zachęcamy Was do włączenia się w specjalne celebrowanie Niedzieli Miłosierdzia Bożego. Zaproście swoich parafian, by w  Niedzielę Miłosierdzia przyszli z obrazem  „Jezu, ufam Tobie”. Niech ten obraz będzie znakiem szczególnym tej niedzieli,  a wierni niech przyjdą do kościoła grupami tak, aby Miłosierny Pan Jezus był widoczny na ulicy. Podczas mszy kapłani  poświęcą obrazy, by stały się codziennym przedmiotem kultu i przypominały, jak miłosierny jest Bóg. „Przez obraz ten udzielać będę wiele łask, a przez to niech ma przystęp wszelka dusza do niego” (Dz. 570).

Drodzy wierni!
Zapraszamy Was do szczególnego świętowania Niedzieli Miłosierdzia Bożego. Inspiracją  dla ustanowienia  tego święta  było pragnienie  Pana Jezusa  przekazane św. Faustynie:
,,W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła  miłosierdzia  Mojego. Która dusza  przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar.’’ (Dz. 699).

W ten właśnie dzień weźcie obraz „Jezu, ufam Tobie” i przyjdźcie z nim do swojego kościoła parafialnego w którym zostaną uroczyście poświęcone.. Zaproście  swoją rodzinę, przyjaciół
i sąsiadów, by razem z Wami utworzyli grupę pielgrzymującą z obrazem przez miasto do kościoła.

Dzięki Wam
i procesji z obrazem do kościoła, Wizerunek Jezusa Miłosiernego będzie widoczny na ulicy!  Wiele osób nie zna Go jeszcze i  nie wie jak ważny jest dla nich i świata całego. Podzielcie się z innymi orędziem o Bożym miłosierdziu by świętować  w szczególny sposób ten wyjątkowy dzień!

Prosimy o zgłaszanie parafii, które chcą uczestniczyć w wydarzeniu na adres e-mail: [email protected]

Zespół „Iskra Bożego Miłosierdzia”wraz z opiekunem duchowym Ojcem Remigiuszem Recławem

April 19, 2020
Come to church with a picture of Jesus on Divine Mercy Sunday

Dear priests!
We encourage you to join  the special celebration of Divine Mercy Sunday. Invite your parishioners to come with the painting „Jesus, I trust in You” on Sunday of Mercy. Let this picture be a special sign of this Sunday, and let the faithful come to church in groups so that the Merciful Lord Jesus will be visible on the street.

During the mass, the priests will sacrifice pictures becoming a daily object of worship and remind them of how merciful God is (…) By means of this image, I shall be granting many graces to souls; so let every soul have access to it.  (Diary, 570)

Dear believers!
We invite you to a special celebration of the Divine Mercy Sunday. The inspiration for the establishment of this holiday was the desire of Jesus delivered to Saint. Faustina. (…) On that day the very depths of My tender Mercy are open. I pour out a whole ocean of graces upon those souls who approach the Fount of My Mercy. The soul that will go to Confession and receive Holy Communion shall obtain complete forgiveness of sins and punishment.  (Diary 699). On that  day,you  bring the picture „Jesus, I trust in You” and you   go with it to your parish church where they will be solemnly devoted .. Invite your family, friends and neighbors to create a pilgrim group walking with the image through the city to the church.

Thanks to you and the procession
with the painting to the church, The image of Merciful Jesus will be visible on the street! Many people do not know him yet and do not know how important he is to them and the whole world. Share with others the message of God’s mercy to celebrate this special day in a special way!

We ask to report of the parishes which want to participate  of the event to the address:  [email protected]

On behalf of the Spark of the Divine Mercy Group
Fr. Remigiusz Recław SJ

0